Fri frakt vid köp över 800kr

Integritetspolicy – hur vi behandlar dina personuppgifter.

HARTA BORTI HARTA AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor info@hartabortiharta.se eller direkt till vår mejl för dataskyddsfrågor dataskydd@hartabortiharta.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?
• För att kunna hantera beställning/ köp.
• För att kunna hantera kundserviceärenden.
• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar.
• För att kunna hantera dina erbjudanden.
• För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
• För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Lagringsperioder av ändamål: Max 36 månader.

För att kunna hantera beställning/köp

Åtgärder

Leverans (inklusive avisering)
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning
av kreditupplysningar från Klarna). Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar från 
kreditupplysningsföretag.
Köpinformation (t.ex. vilken varan ska levereras till en annan adress) 

För att kunna hantera kundserviceärenden

Åtgärder

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusivesociala medier)

Uppgifter

Namn.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
eventuellt fel/klagomål.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

 Åtgärder

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, och inbjudningar till event.

Uppgifter

Namn.
Födelsenummer.
Kön
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Bostadsort
Köphistorik

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser


Åtgärder 

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,
penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och under om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Uppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt.

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Åtgärder

Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig. 

Förenkling av din användning av våra tjänster genom att påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar).
 

Uppgifter

Namn.
Bostadsort.
Köphistorik.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Angivna kundval avseende kommunikationskanaler

KÖP ONLINE PÅ HEMSIDAN

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När vi gör varor och tjänster tillgängliga för dig online samlar vi in och använder dina personuppgifter. Vi behöver göra det för att kunna behandla dina beställningar och betalningstransaktioner. När du handlar på HARTA BORTI HARTA behöver du ha ett konto för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när det gäller att hantera dina leveranser och göra det möjligt för dig att göra reklamationer, returer och få återbetalningar på ett säkert och effektivt sätt.

Vi har ett gemensamt ansvar med den säljare som du köper varor och tjänster från. Du kan vända dig till säljaren för att utöva någon av dina rättigheter i enlighet med denna policy.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna vi erhåller ifrån dig när du gör ett köp kommer att användas för att kunna hantera och leverera din beställning.

Vi kommer inte att använda oss av fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna tillgodose dina förfrågningar om våra varor eller tjänster eller för att kunna ge dig alla de förmåner som ingår i ett konto. Vi kommer att använda din tidigare köphistorik för att göra innehållet på vår webbplats mer relevant för dig. För detta ändamål använder vi också data som har erhållits genom webbkakor (cookies).

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi hanterar dina personuppgifter inom HARTA BORTI HARTA för att kunna hantera dina beställningar. Dina personuppgifter delas även med tredjepartsföretag för att kunna erbjuda dig tjänsterna ovan. I dagsläget delas uppgifter med tredjepartstillägg Contact 7, Mailchimp, Google analytics, Jetpack och transportbokning hos Postnord via Unifaun.

Observera att flera av dessa mottagande företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
HARTA BORTI HARTA AB, org. nr 559223-9445, är personuppgifts- ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts- biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, nyhetsbrevs leverantörer). 4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.  

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav. 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än 36 månader.   

Vad har du för rättigheter som registrerad? Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.  

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.   

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.   

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.  

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. DU har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).  

Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknads- föring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner. 

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Kontakta oss på info@hartabortiharta.se 

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden- genom att avsäga sig tjänsten. Kontakta infto@hartabortiharta.se

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). 

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. 

Hur hanterar vi ditt personnummer?  I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi ditt person-nr med personuppgiftsbiträden för betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).  

VAD ÄR EN KAKA?

En kaka (”cookies)” är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. Det omfattar alla metoder vi använder för att lagra information eller få åtkomst till information som finns lagrad på din enhet, inklusive:

 • Kakor från första och tredje part
 • Spårningskakor ”fingerprinting”
 • Spårpixlar och plugin-program, inklusive sådana tekniker från tredje part
 • Andra spårningstekniker.

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera, eller fungera mer effektivt, liksom för att tillhandahålla information till oss och eventuella tredjepartsleverantörer om dina tidigare, nuvarande och framtida aktiviteter på internet, som din webbhistorik, dina klick och dina gilla-markeringar.

Alla kakor har en ägare, vilket visar vem kakan tillhör. Ägaren är den domän som anges i kakan. När du besöker vår webbplats placerar vi av olika skäl kakor på din enhet. Sådana kakor kallas förstapartskakor, medan kakor som har placerats ut av en annan ägare – exempelvis sociala medieplattformar eller nätverks- eller teknikleverantörer för annonsering – kallas tredjepartskakor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.

HUR HANTERAR DU DINA KAKOR?

Du kan hantera dina kakor från din dator eller mobila enhet med hjälp av webbläsaren. Alla kommersiella webbläsare har funktioner för hantering av kakor. I dokumentationen för din webbläsare hittar du mer information om hur du raderar eller stänger av kakor m.m. Du kan enkelt förhindra att din webbläsare godkänner kakor genom att konfigurera webbläsarens inställningar för kakor (eller cookies).

Om du väljer att stänga av kakor i din webbläsare kommer du inte att kunna utnyttja alla våra funktioner.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Se nedan för en
mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du
välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här
integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke
Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som
helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får
dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen
ägde rum.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt
tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med
behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även
rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du kommer att få dessa
uppgifter så snart som möjligt och senast inom en månad. Beroende av hur komplicerad
begäran är och antalet inkomna begäranden, kan perioden förlängas ytterligare två månader
vid behov. Om tiden förlängs kommer du att få information om det. En begäran görs genom
att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här
integritetspolicyn.

Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom
att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du som har ett
medlemskap hos Polarn O. Pyret har även möjlighet att själv ändra dina personuppgifter
genom att logga in på Mina Sidor.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana
förutsättningar föreligger om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller
  behandlats för;
 • om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns
  någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta
  med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
 • när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som
  Polarn O. Pyrets omfattas av.
  Polarn O. Pyret raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Polarn
  O. Pyret inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och
  regler.
  Om du är medlem i vår kundklubb kommer vi att radera dina uppgifter utan att du begär det
  om du inte har gjort ett klubbköp på 24 månader.
  Rätt till begränsning av behandling
  Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter
  begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:
 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet
  att kontrollera detta);
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt
  istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med
  behandlingen; eller
 • om du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt
  berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt
  berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  Rätt att invända mot behandling
  Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som
  grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande
  berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och
  friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot marknadsföringsändamål
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för
marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra
marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina
personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något
annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med
fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där
du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha
förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har
lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att
överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till
dataportabilitet föreligger när:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
 • behandlingen sker automatiserat.
 • Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan
  personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
 • Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade
  intresse?

För vissa ändamål behandlar HARTA BORTI HARTA AB dina personuppgifter med stöd av en
intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt
att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina
grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt
berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den
här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i
början av den här integritetspolicyn.

Updating…
 • Inga produkter i varukorgen.